Wprowadzone przez admin

Porozumienie pomiędzy rodzicami

O sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach z dzieckiem oraz w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka sąd w wyroku rozwodowy bądź separacji orzeka z urzędu obligatoryjnie. Sąd rozstrzyga o  sprawach  dziecka,  które  nie  jest  stroną  procesu ani nie bierze  […]

Ochrona posiadania

Polski system prawny gwarantuje ochronę posiadania zarówno wtedy gdy jest on elementem treści określonego prawa podmiotowego jak również wtedy gdy występuje oderwanie od istniejącego prawa podmiotowego jako instytucja samoistna. Wyrazem tego jest art. 342 k.c. który przewiduje, że nie wolno naruszać posiadania chociażby posiadacz był w złej wierze. Regulacja ta wynika z założenia ustawodawcy, że […]

Zabezpieczenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych w sprawach rodzinnych

Istotą zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu odrębnym w sprawach o rozród i o separację jest uregulowanie stosunków między stronami, związanych z funkcjonowaniem rodziny, na czas toczącego się procesu i ma charakter tzw. zabezpieczenia owacyjnego, bowiem stwarza nową sytuację prowizoryczną na czas określony w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia. Postępowanie zabezpieczające przed nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 2005 […]