Kancelaria Adwokacka reprezentuje przed sądami klientów indywidualnych, zapewniając im wiarygodną  i kompleksową obsługę prawną. Wszelka pomoc prawna oferowana jest na każdym etapie prowadzonego postępowania przed sądami wszystkich instancji oraz organami wykonawczymi.

Zakres działalności prawnej Kancelarii Artura Siewiorka obejmuje:

Sprawy Cywilne

 • Ochrona dóbr osobistych i mienia
 • Roszczenia należnych odszkodowań z tytułu poniesionej straty
 • Sprawy dotyczące własności i posiadania
 • Umowy kupna-sprzedaży
 • Rękojmia za wady produktów z gwarancją
 • Sporządzanie wszelkich pism

Sprawy Karne

 • Reprezentowanie klienta na każdym etapie prowadzonego postępowania
 • Reprezentowanie klienta przed organami ścigania
 • W postępowaniu przygotowawczym
 • W postępowaniu sądowym
 • W postępowaniu wykonawczym
 • Sporządzanie pism procesowych (m.in. zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania, apelacji, wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łącznego)

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

 • Nabycie spadku
 • Sprawy o zachowek
 • Sprawy o podział spadku
 • Sprawy o podział majątku
 • Sprawy o unieważnienie testamentu
 • Sprawy o unieważnienie spadkobiercy jako osoby niegodnej dziedziczenia

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • Ustalenie winy rozpadu pożycia małżeńskiego
 • Przyznanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem właściwemu rodzicowi
 • Rozstrzygnięcie kwestii alimentacyjnych
 • O ubezwłasnowolnienie, opiekę i kuratelę
 • O separację
 • O rozwód
 • O podział majątku wspólnego
 • O zniesienie wspólnoty majątkowej
 • O ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy z zakresu prawa spółdzielczego, wspólnoty mieszkaniowej, ochrony praw lokatorów i obrotu nieruchomościami, zasiedzenia

 • Dotyczące członkostwa
 • Uchylenie lub unieważnienie uchwały
 • Nabycie nieruchomości
 • Negocjacje
 • Umowy najmu i dzierżawy
 • Reprywatyzacje
 • Przygotowanie wniosku o stwierdzenie zasiedzenia
 • Reprezentacja na każdym etapie postępowania

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • O mobbing
 • O nawiązanie stosunku pracy
 • O rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
 • O wynagrodzenie za pracę i pozostałe świadczenia
 • O odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę niezgodne z prawem lub nieuzasadnione
 • O Ubezpieczenie społeczne (m.in. rolnicze)

Sprawy związane z odszkodowaniami

 • Odszkodowania za szkody osobowe
 • Odszkodowania za szkody rzeczowe
 • Odszkodowania za szkody majątkowe
 • Odszkodowania za wypadki w pracy
 • Odszkodowania za wypadki w gospodarstwach rolnych
 • Odszkodowania za błędy medyczne
 • Odszkodowania za chorobę zawodową
 • Odszkodowania za wypadki z zaniedbań obowiązków
 • Odszkodowania za sieci przesyłowe